Categorieën
Aanbiedingen
Pod 60 CD
€8.95  €5.95
verzendkosten
Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Van den Doel accessoires: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van den Doel accessoires B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 24 te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 31038215;
b. klant: de wederpartij van Van den Doel accessoires;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Van den Doel accessoires;
d. product: ieder op grond van de overeenkomst door Van den Doel accessoires te leveren of geleverd goed;
e. website: de website www.vandendoel-acc.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van den Doel accessoires en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 Aanbiedingen
4.1 Van den Doel accessoires is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

4.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van den Doel accessoires onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij contact op te nemen met Van den Doel accessoires via het e-mailadres info@vandendoel-acc.nl of via het telefoonnummer 035-6028000.

Artikel 6 Prijzen en prijsverhoging
6.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
6.2 Van den Doel accessoires garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 7 Leveringen
7.1 Indien de producten binnen Nederland geleverd dienen te worden, worden de producten verstuurd met TNT post en is de levertijd binnen 5 werkdagen.

7.2 Indien de producten in BelgiŽ geleverd dienen te worden, is de levertijd binnen 8 werkdagen.

7.3 De door Van den Doel accessoires opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.4 Producten die niet voorradig zijn, worden door Van den Doel accessoires besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Van den Doel accessoires en nieuw adres heeft opgegeven.

7.6 De door Van den Doel accessoires opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

7.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 8 Verzendkosten
8.1 Bestelde producten die binnen Nederland geleverd dienen te worden wordt Ä 4,95 verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

8.2 Bestelde producten die in BelgiŽ geleverd dienen te worden wordt Ä 9,95 verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

8.3 De bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

Artikel 9 Betaling
Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
a. via overboeking. De klant ontvangt via de e-mail de betaalgegevens van zijn bestelling. Zodra Van den Doel accessoires de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling naar de klant gestuurd;
b. middels iDeal.

Artikel 10 Ontbinding
10.1 De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Van den Doel accessoires zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

10.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

10.3 Indien de klant nadat hij van Van den Doel accessoires een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Van den Doel accessoires de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

10.4 Voorts is Van den Doel accessoires bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring
11.1 Van den Doel accessoires raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd te melden.

11.2 Klachten kunnen gemeld worden bij:

Van den Doel accessoires B.V.

Nijverheidsweg 24
3762 ER Soest
tel: 035-6028000
fax: 035-6028411
e-mail: info@vandendoel-acc.nl

11.3 Klachten worden door Van den Doel accessoires binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

11.4 Door Van den Doel accessoires als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Van den Doel accessoires.

11.5 Alle vorderingen van de klant verjaren 2 jaar na de ontvangst van de klacht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Van den Doel accessoires kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.

12.2 Van den Doel accessoires is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

12.3 Van den Doel accessoires is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van den Doel accessoires is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Van den Doel accessoires is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

12.5 Van den Doel accessoires is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6 Indien Van den Doel accessoires aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van den Doel accessoires beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van den Doel accessoires gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van den Doel accessoires beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van den Doel accessoires of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht
In geval van overmacht is Van den Doel accessoires niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Van den Doel accessoires als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 De door Van den Doel accessoires geleverde producten blijven eigendom van Van den Doel accessoires totdat de klant alle verplichtingen uit de met Van den Doel accessoires gesloten overeenkomst is nagekomen.

14.2 De klant is niet bevoegd de producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Van den Doel accessoires zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.4 Indien de klant met de betaling in gebreke is en Van den Doel accessoires deswege de geleverde producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Van den Doel accessoires geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Van den Doel accessoires, mag de klant geen informatie, teksten, logoís, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiŽren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16 Beveiliging en internet
Van den Doel accessoires zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Van den Doel accessoires kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Van den Doel accessoires gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Van den Doel accessoires zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van den Doel accessoires niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3 Op elke overeenkomst tussen Van den Doel accessoires en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van den Doel accessoires worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van den Doel accessoires gevestigd is. Indien Van den Doel accessoires een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Volgende